Comaen, recruitmentbureau voor technische professionals gevestigd in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Comaen neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. Zij leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. Dit privacystatement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, werkgevers/opdrachtgevers en gebruikers van de website van Comaen. In dit privacystatement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door Comaen worden verwerkt en met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen naar avg@comaen.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens die Comaen verwerkt

Comaen verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Comaen verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Zo verwerken we persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids)overeenkomsten. Daarnaast is Comaen soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen baseert Comaen zich op een gerechtvaardigd belang van haarzelf of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een opdrachtgever.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam.
  • Geboortedatum.
  • Geboorteplaats.
  • Adresgegevens.
  • Telefoonnummer.
  • E-mailadres.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Als je bij ons in dienst komt of via ons aan het werk gaat, dan verwerken wij daarnaast nog je geboortedatum, geslacht, adresgegevens, IBAN-rekeningnummer, bsn-nummer, kopie-diploma(’s) en een kopie van je identiteitsbewijs.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Comaen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een aantal persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Je kunt hierbij denken aan financiële gegevens, die zeven jaar bewaard dienen te worden. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Comaen de persoonsgegevens uit haar systemen.

Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor Comaen werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in Comaen worden twee jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in de administratie van Comaen verwijderd.

Comaen respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Comaen kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijke verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Alleen met jouw nadrukkelijke toestemming verstrekken we jouw persoonsgegevens aan potentiële opdrachtgevers. Daarnaast deelt Comaen gegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit is onder meer met de Belastingdienst en het pensioenfonds en de arbodienst waarmee Comaen samenwerkt. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies

Comaen schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik en voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Comaen stuurt voor deze doeleinden geen gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, of andere direct identificerende gegevens naar deze partijen. Google kan persoonsgegevens van jou ontvangen door deze te verzamelen met cookies. In de Google’s Privacy & Term site vind je meer informatie over hoe en waarom de verzameling van persoonsgegevens met cookies door Google wordt gedaan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Comaen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage in of correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dpo@comaen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (de strook met nummers onder aan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (bsn) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

Voor meer informatie over je rechten verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging

Comaen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen, opmerkingen, klachten of datalek

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Comaen via info@comaen.nl.

Wijziging privacyverklaring

Comaen kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op comaen.nl. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 21 juni 2022.

Sluiten
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Job Quick Search